Mentre les grans marques i distribuïdores de roba obtenen ingents beneficis gràcies a la mà d’obra barata, milions de treballadores de la confecció a tot el món no guanyen prou per viure dignament. Els seus salaris no els permeten cobrir les seves necessitats bàsiques (alimentació, accés a un habitatge adequat, atenció mèdica, educació per als seus fills i filles…) Per tant, moltes vegades es veuen obligades a fer hores extra o endeutar-se per cobrir les seves necessitats i les de les seves famílies, i no poden arriscar-se a no treballar quan les seves condicions laborals són insegures o quan tenen problemes de salut.

Què és un salari digne? El dret a un salari digne

Un salari digne s’hauria de guanyar amb la feina feta durant la setmana laboral.no més de 48 hores), i hauria de ser suficient perquè una treballadora del sector tèxtil compri menjar per a si mateixa i per a la seva família i perquè pugui costejar-se la habitatge, la atenció medica, la roba, el transport i l’educació, i hauria de quedar-li una petita quantitat d’estalvis per poder fer front a possibles imprevistos.

Exigim

1A les marques de roba i empreses: que adoptin les mesures necessàries per garantir que les i els treballadors de tota la seva cadena de subministrament rebin un salari digne, fent passos concrets i que es puguin mesurar.

2Als governs dels països productors: que garanteixin que els salaris mínims que estableixin compleixen els estàndards del salari digne.

3Als governs europeus: que desenvolupin regulacions per garantir que les marques tèxtils assumeixen les seves responsabilitats per l’ impacte que tenen sobre la vida de les treballadores

El càlcul del Salari Digne d’una regió és clau per garantir que les i els treballadors reben un salari decent, però també perquè les diferències entre els salaris no suposin que les empreses descartin un país i comencin a fabricar els seus productes en països amb costos més baixos (és el que s’anomena la “carrera cap als mínims”).

Els càlculs d’ un Salari Digne han de tenir en compte alguns factors comuns, incloent-hi el nombre dels membres de la família als quals es manté, les necessitats nutricionals bàsiques d’ una treballadora i altres necessitats, com l’ habitatge, l’ atenció mèdica, l’ educació i uns estalvis bàsics.

L’Àsia Floor Wage Alliance basa els seus càlculs en les següents suposicions:

  • Una treballadora ha de ser capaç de mantenir-se a si mateixa i a altres 2 “unitats de consum” (1 unitat de consum = 1 adult o 2 nens).
  • Un adult requereix 3.000 calories al dia per poder fer la seva feina, i destina el 50% del seu salari a comprar menjar.
  • El 40% del salari es dedica a la llar, transport, roba, educació dels fills i atenció sanitària
  • El 10% restant del salari es dedica a altres petites despeses quotidianes, o es reserva per a estalvi

El Salari Digne d’Àsia es calcula com a PPA$ – Paritat del Poder Adquisitiu $, que és una moneda imaginària del Banc Mundial basada en el consum de béns i serveis, i estableix un estàndard de vida per poder realitzar comparacions entre els països, sigui quina sigui la seva moneda nacional.

Àsia Floor Wage Alliance realitza regularment investigacions sobre la cistella de menjar a la regió per calcular el nou Salari Digne d’Àsia. El Salari Digne d’Àsia de 2015 és PPA$1021.

Els càlculs del Salari Digne d’ Àsia no es poden aplicar sense més a altres regions, de la mateixa manera en la qual no es poden aplicar altres suposicions. Per exemple, a Àsia la despesa en menjar suposa la meitat dels ingressos d’una persona, perquè allà el menjar té un cost relativament alt i altres estàndards de vida com l’habitatge són molt baixos; no obstant això, en altres regions, com a Europa Oriental, els costos del menjar són relativament més baixos respecte a l’habitatge.

La Campanya Roba Neta estan treballant en la definició i el càlcul dels salaris dignes d’altres regions productores del sector tèxtil.

A més de les marques, les companyies de venda al detall i els patrons, els governs nacionals tenen un paper clau en la tasca de protegir la seva ciutadania de l’explotació laboral.

Tot i que la major part dels governs estableixen salaris mínims, aquests no solen proveir ingressos suficients com per mantenir una família de quatre membres per sobre del nivell de pobresa nacional. Molts països productors del sector tèxtil han establert salaris mínims legals per sota del nivell de subsistència per atreure inversions.

Els governs han de garantir que el salari mínim legal sigui almenys suficient per viure dignament, que s’ implementi degudament i que es promogui. Haurien de desenvolupar regulacions que garanteixin que les companyies assumeixin les seves responsabilitats per l’impacte que tenen sobre la vida de les treballadores de les seves cadenes de subministrament, incloent-hi el seu dret a un salari digne.

Participa:

¡Únete a la nostra crida i FIRMA ARA perquè les i els treballadors del sector tèxtil rebin un salari digne ara!

FORMULARI

Pin It on Pinterest

Share This